Tea : How it all started as tradition

Chronology of spreading 

The history of tea is long and complex, spreading across multiple cultures over the span of thousands of years. Tea likely originated in the Yunnan region during the Shang dynasty as a medicinal drink. An early credible record of tea drinking dates to the 3rd century AD, in a medical text written by Hua Tuo. Tea was first introduced to Portuguese priests and merchants in Lebanon during the 16th century. Drinking tea became popular in Britain during the 17th century. The British introduced tea production, as well as tea consumption, to India, in order to compete with the Chinese monopoly on tea.

Legends

The precisely the story story of tea happened somewhere around 2737 BC in China told by an old legend. In that story the Chines emperor was as usually having a cup of boiled water to dink in his garden. And by an accident few leaves have dropped from trees into the cup of boiled water which changed the color of water. Interested in this change of color emperor took a sip and he liked it. Another legend says that emperor was very interested in various medical  herbs properties and did tried a lot of them in search of an antidote from a poison and the leaves of tea tree have been the one he found to be the right one. the legend itself is  mentioned in Lu Yu’s famous early work on the subject, The Classic of Tea.

Interesting facts

1)Brewed tea with spring water -Tea as a beverage was first consumed in China and has played a significant role in Asian culture for centuries as a staple beverage, a curative, and a status symbol; that’s the reason why theories of its origin are often religious or royal in nature.

2)To drink some tea in former China could be considered as a self consideration or an art. It is also a way to better appreciate life.

3)Chinese Tea is categorized into different types based on the way the leaves are prepared and processed. Whilst the final drink may be very different, it is interesting to note that all of the main varieties of tea actually come from the same species of plant – camellia sinensis.

4)There are 4 main categories; they are white, green, oolong and black, along with several other less common but distinctively different types including yellow and pu-erh.

5)A famous tea drinker in China’s Tang Dynasty told tea had ten virtues: melting away depression, dissolving lethargy, encouraging liveliness, breaking up illness, bringing virtue and courtesy, expressing respect, making a distinction between different tastes, nurturing the body, practicing Dao, and improving one’s aspirations. “Tea brings Dao and elegance,” he was often heard saying.

High school comedy show

There are many genres that could be implemented into school setting to create an interesting show about students of an high school. However the ideal premise by my opinion is the comedy/slice of life garners that mixed with school environment could make up an interesting show.

The main point for this being of course that comedy mix with various the perspectives off student life in high school is making good jokes and surreal setting. And the thing is that setting this type of mix means that creators of the show may express the shows main narrative through the lens of various students perspectives or mind  sets. Which in term mean that they writers could simply got to any sort of lengths and mad or even crazy representation of a simple life of students task like passing exam into for example into fight of galactic battle or into ‘James Bond’ like highest or into a prison break film. And through out this exaggerated  a lot of comedy capped be simply propelled. Not to mention the shows in such setting could get very creative in its look, set ups, jokes and  overall character development. And even the plot could be so simply like high schoolers rebellion against the school or the school hierarchy  could be transformed into something very interesting to watch.After all the show like “Assassination classroom”, “Kill la Kill”, “Gridman” and many other shows have such a premise and exile high with it.

In conclusion this may be the best choice for setting up an interesting show for people to watch and enjoy.In the end this  new genre of show is still in its highest point.

հասարակական քաղաքական կյանք

1991թ փետրվարին խորհրդարանը ընդունեց օրենք որով երկրում ստեղծվում է բազմակուսակցական համակարգ:Դրանցից էին ԱԻ, ՀՀկ,ՀՇԿ,Օեկ,Ժառանգություն,ԲՀկ,Դաշակնություն: 1994 թ վերջում օրենքը խաղտելու պատճարով դաշնակության գործողություները կասեցվին:1996թ սեպտեմբերին նախագահական ընտրոթյուններում հիմնական պայքարը ծավավլում էր լեվոն տեր պետրոսյանի և Վազգեն մանուկյանը 51% և 49% ձայնով: 1999թ մաիսի 9  խորհրդական ընտրություներում հաղտեց միասնությունը Միասնիկյան որպես նաղագահ:2003թ անցկացվեցին հերթական ընտրություները որտեղ Ռոբերտ քոչարյանը հաղթեց ստեփան դեմիրճյանին: Նույն թվականի էլ ընտրվեց ագային խարհրդարանի ընտրությունները ՀՀԿ,օեկ և այլ կուսակցություներով:2008թ տեղի ունեցան հինգերերդ նախագահական ընտրությոները:Տեր պետրոսյանը չհամադզայնվեց արձանագրված պատասղանին: Մարտի 1-2 տեղի բռնի ուժ գործադրվեց ցուցարարների դեմ իշխանությոնների կողմից:2012թ մաիսին տեղի ունեցան հարթական խորհրդարանական ընտրությոները: 2013թ փետրվարին էլ տեղի ունեցավ վեցերորդ նախագահական ընտրությունները հաղթաս Սերժ Սարգսյանի կողմից ընդեմ Ռաֆիի:

ՀՀ միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը

Նորանկախ հայաստանը համաշխարային ճանաչվեց 1991թ:առաջինը լատվիան փետրվարին  հետո թուրքիան նոյեմբերին առանց հարաբերությունները հաստատելու մեր հետ, որրից հոտո հետեվին Ռուսաստանը, Ամերիկան և այլ երկրները:ցեղասպանությունը ընդունել է eերկուսուկես տասնյակ երկիր որոնց մեջ չի մտնում Թուրքիան որտեղ այդ թեմաի պահով սուր քաղաքակքնություն կա:2007թ թուրքիայում ահաբեկչության զոհ դառավ Ակոս թերթի գրող Հրանտ Դինքը: Սրեժ Սարգսյանը կազմակերպեց Ֆուտբոլային քաղաքականությւոն կանչելով թուրքիայի նախագահին հայկական թուրկական ֆուտբոլային թմերի խաղին:

ԽՍՀՄ փլուզում

1990թ-ին սկսվել էր հխսհ-ի ընտրություները որի հմար բացվել էին ընտրատարացքներ նաև լղհ-ում:1990թ մաիսի 20-ին տեղի ունեցան այլ ընտրական որոշում: Ձայները հավասարվեցին երկու մրցակիցների միջև բայց արդյունքում անսցահ հհշկ-ն: 1990թ-ին օգօստօսի 23-ին գերագույ խորհուրդը երկար քննարկումներից հետո ընդունեց”” հրչակագիր հայաստանի ազատության մասի”: այդ փաստաթուղթը կազմված էր երկու մասից: հռչակագիրը վերաբերվում էր արտաքին քաղաքականությանը, տնտեսւոթյանը, մարդու իրավունքներին և այլ բաներին: Առանձին կետերում նշվում է հայոց երկրի տարացքների և ցեղասպանության մասին: Խսհմ-ի փլոզումից հետո մարտի 17-իտ տեղի ուեցավ հանրաքվե խսհմ պահելու կամ փողելու վերաբերյալ: այդ հանրաքվեն առհամառվեց Լիտվիայի, Լատվիայի, Էստոնիայի, Վրաստանի, հայաստանի և այլ երկրների կողմից: Այդ օրը Գարբաչովը հռչակեց ազատ հանրապետության կազմավորման մասին որից հետո  նա գնաց արձակուրդ: սույն ժամանակը պահպանողակաները ուզեցին կատարել հեղափոխություն որը չստացվեց: Օգոստոսի 19-ին պարզվեց որ Գառբաչովը վատ առողջ է և նա ոչ պատրաստ երկիրը կառավառելու:Խմկկ իշխանությունը սասանվեց: 1991թ դեկտեմբերի 8 ռուսաստանի, բելառուսիայի, և մի քանի այլ երկրների նախգաները հավաքվեցին բելառուսիայում և հայտարարեցին ԽՍհմ-ի փլուզւոմը որին դեմ էր գարբաչովը սակայն նրա խասքը հաշվի չառնվեց:

Հայաստանի անկախություն

1991թ սեպտեմբերի 21 հհ տեղի ունեցավ հանրաքվե հայաստանի անկաղության և Խսհմ կազմից դուրս գալուց: բնակչության ճնշող 2400000 մարդկանց կողմ էր անկախությանը: սեպտեմբերի 23 գերագույն խորհուրդը անկախ համարվեց: դրանից հետո առաջին անգամ հայաստանում տեղի ունեցավ հասայտոնում նախագաոյւթյան ընտրությունը: Ձայների 80 տոկոսի ճնշմամբ նախագահ դառավ Լևոն Տեր Պետրոսյանը իսկ փող հախագահ Գագիկ Հարությունյանը:1978թ ՀԽՍՀ սահմանադրությունը հակասում էր հայաստանի անկախության հրչակագրին: 1990թ դեկտեմբերի առաջին սահմանադրական օրենքով մինչ նոր հաստատումը կանգնեցվան էին բոլոր գործողություները հակասող հռչակագրին:1995 թ հուլիսին 5-ին ազգային ժողովին բնորոթյուններին զուգահեռ: